The Forensic Toxicology Laboratory provides professional and unbiased scientific services focused on the forensic analysis of illegal substances in body fluids.

Forensic toxicology analysis

The abuse of illegal substances is an ever-increasing phenomenon in South Africa. Corrective action and legal procedures therefore require:

 • Reliable detection of illicit substances in body fluids (urine, saliva, blood) and solids (hair).
 • Reliable identification of the active ingredients in formulations.
 • A fast and cost-effective response to address the situation.
 • Confirmatory testing of drugs-of-abuse/drug testing in:
  • Urine.
  • Hair.
  • Oral Fluid.
 • Screening and confirmatory tests for illegal substances in human body fluids.
 • Toxicology interpretation of drug testing results (for assisting the medical review officer, clinicians and other responsible persons).
 • Expert consultation and witnessing for criminal and civil law practitioners as well as advise to parents, schools, organisations, etc.
 • Research and development in the field of forensic drug analysis.
 • Training of forensic chemists/toxicologists.
 • The identification of pharmaceutical substances – the quantification of active ingredients.
 • As an additional service we supply legally defensible forensic urine and hair drug sampling kits.

The Forensic Toxicology Laboratory is situated in the Department of Chemistry on the Hatfield Campus of University of Pretoria, Natural Sciences Building (NW-I) Room 3-33/3-30 and 2-49.1.

The facility is equipped with state-of-the-art Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS) equipment, which is the technique of choice for drug analysis.

Other techniques also available in this facility are High Performance Liquid Chromatography (HPLC), Infrared (IR) and Ultraviolet/Visible (UV/VIS) Spectrometry and Nuclear Magnetic Resonance (NMR).

The University is committed to the community at large and is currently involved in the following projects:

 • The Hatfield CBD “Clean-up” project.
 • Educational drug lectures to churches, schools and other organisations.
 • Regular articles on issues of drug abuse in various magazines and publications.
 • The presentation of information seminars to the public.

Forms for drug testing

Donor statement of informed consent for drugs abuse analysis is available in all 11 of the official languages:

 • Skenkerverklaring van ingeligte toestemming vir dwelmgebruikontleding (Afrikaans).
 • Donor statement of informed consent for drugs abuse analysis (English).
 • Isitatimende somuntu opha imvume enolwazi yokuhlaziya ukuxhashazwa kwezidakamizwa (Isizulu).
 • Isitatimende sohlolwako sokuvuma bona uhlathululelwe begodu uyavuma ngokuzithandela ukuhlahlubwelwa ukusetjenziswa butjhulweni kweendaki (Ndebele).
 • Setatamente sa moabi sa tumello ya go dira tekolo ya thomiompe ya diokobati (Sepedi).
 • Setatemente sa mofani sa tumelo e nang le kutlwisiso bakeng sa manollo ya tshebediso e mpe ya dithethefatsi (Sesotho).
 • Maikano a tumelelo ka kitso a moabi wa sampole a patlisiso ya go bona tiriso e e sa siamang ya diokobatsi (Setswana).
 • Sitatimende sekuvuma lesentiwa ngulonikelako kutsi kwentiwe luhlolo lwekusebentisa tidzakamiva ngalokungakafaneli (Siswati).
 • Tshitatamennde tsha muṋetshedzi tsha u fha thendelo ya u saukanya u shumisesa zwidzidzivhadzi (Tsivenda).
 • Intetha yokuvuma okunolwazi yohlalutyo lokusetyenziswa gwenxa kweziyobisi yalowo unikezela ngesampuli (Xhosa).
 • Xitatimente xa munyikeri xa mpfumelelo eka ndzavisiso wo tirhisa swidzidziharisi hi vusopfa (Xitsonga).

Contact Us

For more information or to request any of the drug testing forms, please contact us.